کلیدواژه‌ی دروازه بان

ورزش label

محوطه جریمه قسمتی از زمین فوتبال است و محدوده‌ای مستطیل شکل می‌باشد و در انتهای هر نیمه زمین معین می‌شود. دروازه‌های هر ...

ورزش label

کلین شیت برگرفته از clean sheet است و معادل پارسی آن دروازه‌بسته می‌باشد و به اصطلاحی در برخی از ورزش‌ها از جمله فوتبال ...