کلیدواژه‌ی درشت

واژگان label

هنگفت به معنای بسیار زیاد، سرسام‌آور و فوق‌العاده می‌باشد. همچنین معنی درشت، ستبر و گنده هم می‌دهد. در هر زمان بخواهند ب ...

واژگان label

زُمخت یعنی درشت، بدون ظرافت، بی‌تناسب و کلفت. همچنین زمخت می‌تواند با واژه‌های خشن، ناهنجار و زبر مترادف باشد.