کلیدواژه‌ی دانش آموز

سمپاد سرواژه عنوان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان می‌باشد و نهادی است که بر امور تحصیلی دانش‌آموزان مستعد و با بهره ...