کلیدواژه‌ی دانشگاه

اشیاء label

جا استادی به معنای جایی است که استاد در آن قرار می‌گیرد و می‌نشیند. این اصطلاح به شوخی در دانشگاه‌ها بر روی میز یا تریبو ...

استاد پروازی به اساتید و آموزگارانی گفته می‌شود که برای تدریس در یک آموزشگاه، از شهری به شهر دیگر به صورت هوایی سفر می‌ک ...

به آموزشگاه، مؤسسه‌ی عالی یا دانشکده کالج می‌گویند. کاربرد این واژه در کشورهای گوناگون معانی متفاوتی دارد. کالج ممکن است ...

واژگان label

آکادمی یا Academy به معنای آموزشگاه، دانشگاه و یا در کل جایی برای آموزش دادن است. برای مثال یک آکادمی فوتبال، جایی است ک ...