کلیدواژه‌ی دامنه اینترنتی

دامین یا دامنه اینترنتی یا Domain در حقیقت نامی است که وب‌سایت از طریق آن قابل دستیابی خواهد بود. به‌طور کلی یک آدرس این ...