کلیدواژه‌ی خوش عکس

به چهره‌ای که دارای قابلیت‌های خاص و ویژه در عکاسی یا سینما باشد فتوژنیک گفته می‌شود. معمولا کسانی که چهره‌ی فتوژنیک دار ...