کلیدواژه‌ی خودکارسازی

فناوری label

اتوماسیون یا Automation به معنای خودکارسازی می‌باشد. این واژه برگرفته از زبان یونان باستان است که به معنی خود فرمان است. ...