کلیدواژه‌ی خودشیرین

به آدم چاپلوس و خودشیرین پاچه‌خوار گفته می‌شود. چاپلوس کسی است که با چرب‌زبانی و خودشیرینی دیگری را فریب بدهد و برای نفو ...