کلیدواژه‌ی خودداری

واژگان label

استنکاف به معنای خودداری کردن است. ار جمله مترادف‌های آن می‌توان سرپیچی، اجتناب، امتناع و ابا را نام برد.