کلیدواژه‌ی خواننده

موسیقی label

فالش در موسیقی به حالتی گفته می‌شود که خواننده، نت موسیقی را بالاتر یا پایین‌تر بخواند و با موسیقی هماهنگ نباشد. به عبار ...