کلیدواژه‌ی خوابگاه

مکان label

شبستان به قسمتی از مسجدهای بزرگ گفته می‌شود که دارای سقف است. معماری شبستان‌ها به این شکل است که فضاهای سرپوشیده و دارای ...