کلیدواژه‌ی خلق کردن

واژگان label

تکوینی یعنی پیدایشی، شکل‌گیری و وابسته به اصل هرچیز. تکوین به معنای به‌وجود آوردن، آفریدن و خلقت می‌باشد.