کلیدواژه‌ی خرافه

قمر در عقرب پدیده‌ای نجومی است و زمانی رخ می‌دهد که کره ماه از زمینه صورت فلکی عقرب (کژدم) یا از امتداد برج فلکی عقرب عب ...