کلیدواژه‌ی خدمت

سان دیدن اصطلاحی است که بیشتر در مورد سربازی و نظام وظیفه به کار می‌رود و به معنای گذشتن فرمانده از برابر سربازان و مشاه ...

خشم شب اقدامی است که به جهت شبیه‌سازی حمله ناگهانی دشمن برای سربازها انجام می‌شود و در دوره آموزشی رخ می‌دهد. معمولا خشم ...

رَسته به معنای دسته، رده، طبقه و گروه می‌باشد. در بحث نیروهای مسلح، رَسته اصطلاحی است برای مشخص‌کردن تخصص‌های نظامی که ا ...