کلیدواژه‌ی خاویار

اوزون‌برون نام نوعی ماهی است از گونه‌های ماهیان خاویاری که به خاطر تولید خاویار ارزش اقتصادی بالایی دارد. نام اوزون‌برون ...