کلیدواژه‌ی حیا

ماخوذ به حیا یعنی از روی حجب و حیا به کاری تن دردادن یا کاری را پذیرفتن. ماخوذ به حیا شدن یعنی رودربایستی.