کلیدواژه‌ی حکومت مردمی

سیاست label

دموکراسی نوعی از حکومت است که در آن حاکمیت در دست مردم می‌باشد و کارها در آن به وسیله‌ی نمایندگانی که عموم مردم انتخاب م ...