کلیدواژه‌ی حکومت

کاریزماتیک  در واقع شخصیت و جذابیت یک فرد است که می‌تواند در مردم نفوذ کند و آنان را به شور و فداکاری وادار سازد. به شخص ...

سیاست label

فدرال نوعی ویژگی حکومتی است که به‌ صورت اتحادیه‌ای از ایالات‌ خودگردان اداره می‌شود. یک جمهوری فدرال، اجتماعی از ایالات ...

سیاست label

دموکراسی نوعی از حکومت است که در آن حاکمیت در دست مردم می‌باشد و کارها در آن به وسیله‌ی نمایندگانی که عموم مردم انتخاب م ...