کلیدواژه‌ی حمایت

اسپانسر یا Sponsor به معنای حامی مالی و سرمایه‌گذار می‌باشد. در واقع اسپانسر شرکت، شخص یا گروهی است که گاهی، فعالیت و کا ...

ساپورت کردن برگرفته از واژه Support است و به معنای پشتیبانی کردن و حمایت کردن می‌باشد. همچنین می‌تواند به معنای کمک کردن ...