کلیدواژه‌ی حقوق

فمینیسم نام نهضت طرفداری از حقوق زنان است. گستره‌ای از جنبش‌های سیاسی، ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی است که هدفی مشترک ...