کلیدواژه‌ی حجاب

واژگان label

جلباب به معنای پوشش و حجاب می‌باشد. همچنین به پیراهن و لباس گشاد و چادر زنان، جلباب گفته می‌شود.