کلیدواژه‌ی حالت

تریپ اصطلاحی عامیانه به معنای حالت، نحوه، قیافه و سبک می‌باشد. برای مثال تریپ لاو یعنی کسی که حالت و قیافه عاشقانه به خو ...

Mood یعنی حالت، حال، حوصله و مزاج. این اصطلاح در شبکه‌های مجازی مانند اینستاگرام برای بیان حالت و وضعیت فعلی شخص استفاده ...