کلیدواژه‌ی حال

Mood یعنی حالت، حال، حوصله و مزاج. این اصطلاح در شبکه‌های مجازی مانند اینستاگرام برای بیان حالت و وضعیت فعلی شخص استفاده ...