کلیدواژه‌ی جنگجو

به پارتیزان و جنگجوری داوطلب، چریک گفته می‌شود. به جنگجویی که عضو یک گروه چریکی است و در جنگ‌های چریکی شرکت دارد، چریک گ ...