کلیدواژه‌ی جنگ

مهاجرت به معنای کوچ، از جایی به‌ جای دیگر رفتن و در آنجا ساکن شدن است. مهاجرت یا کوچ به معنای جابه‌جایی مردم از مکانی به ...

به پارتیزان و جنگجوری داوطلب، چریک گفته می‌شود. به جنگجویی که عضو یک گروه چریکی است و در جنگ‌های چریکی شرکت دارد، چریک گ ...

اشیاء label

اشنوگل، تلفظ فرانسوی واژۀ انگلیسی اسنایکل است و واژه‌ای است تخصصی و فنی که به معنای هواگیری می‌باشد. اشنوگل لوله هوایی ا ...