کلیدواژه‌ی جنسی

فتیش برگرفته از واژه‌ی انگلیسی Fetish است که در پارسی به آن یادگارخواهی گفته می‌شود و وضعیتی روان‌شناختی است که در آن یک ...