کلیدواژه‌ی جلسه

سیاست label

به جلسه‌های خصوصی و ناآشکار که نتیجه و روند آن برای دیگران قابل مشاهده نباشد، جلسه غیر علنی گفته می‌شود. شرکت در جلسه‌ها ...

سیاست label

جلسه علنی به جلسه‌ای گفته می‌شود که خصوصی نباشد، و جریان و نتیجۀ آن برای همگان آشکار و قابل مشاهده باشد. معمولا در جلسات ...