کلیدواژه‌ی جل

جَل الخالق اصطلاحی است که در عامیانه هنگام تعجب کردن و شگفت‌زده شدن گفته می‌شود. معنای جملۀ جل الخالق، "عظيم و جليل است ...