کلیدواژه‌ی جفت و جور

مَچ بودن به معنای جفت و جور بودن و همخوانی داشتن است. مچ برگرفته از واژۀ انگلیسی Match به معنای همخوانی، تطابق و همتا اس ...