کلیدواژه‌ی جغرافیا

علمی label

استوا اصطلاحی است که در بحث جغرافیا به کار می‌رود و دایرۀ فرضی است که مانند کمربند کرۀ زمین را احاطه کرده و زمین را به د ...