کلیدواژه‌ی جایگاه ویژه

VIP یا وی آی پی سرواژه جمله very important person به معنای شخص با اهمیت و شخص بسیار مهم می‌باشد. در مراسم‌ها، جشنواره‌ها ...