کلیدواژه‌ی جالب

واژگان label

معمولا به موارد غیرجدی، خاص و جالب، نوظهور و شیک، فانتزی گفته می‌شود. برای مثال به نان‌های غیرسنتی، نان فانتزی گفته می‌ش ...