کلیدواژه‌ی ثروت

سیاست label

به سوء استفاده و بهره‌برداری ناعادلانه از شرایط و امکاناتی که به واسطه شغل یا منصب دولتی در اختیار کسی قرار گرفته است جه ...

سیاست label

به ثروت حاصل از کار غیرتولیدی و بادآورده رانت گفته می‌شود. در واقع رانت درآمدی است که از فرصت‌ها و موقعیت‌های برتر به دس ...