کلیدواژه‌ی ثبت شرکت

شرکت با مسئولیت محدود نوعی شرکت است و در صورتی که ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران باشد، تنها سرمایه سهامداران از ب ...