کلیدواژه‌ی تکنولوژی

فین‌تک یا فناوری مالی به معنای کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی می‌باشد. فین‌تک معادل Financial technology یا ...