کلیدواژه‌ی تکخال

آس به معنای تک، یک مورد و تکخال است. در بازی کارت‌ها به کارت تکخال، آس می‌گویند. همچنین آس شدن معنای آسیاب شدن یا آرد شد ...