کلیدواژه‌ی تندرستی

عافیت یعنی سلامت، تندرستی و صحت. در عامیانه برخی مواقع دیگران جملۀ عافیت باشه را در مواقعی مانند عطسه کردن و یا بعد از ح ...