کلیدواژه‌ی تناسب

واژگان label

هارمونی به معنای تناسب، هماهنگی و سازگاری اجزا با یکدیگر است و بیانگر یگانگی در اجزا و تشکیل یک واحد کل می‌باشد. برای مث ...