کلیدواژه‌ی تلفن

فناوری label

تماس هدایت شد پیغامی است که ممکن است موقع تماس گرفتن به شخصی بر روی گوشی پدیدار شود و معنی آن بدین منظور است که فرد، شما ...

فناوری label

دایورت برگرفته از واژۀ انگلیسی Divert است و به معنای هدایت کردن می‌باشد. این اصطلاح بیشتر در مورد تماس تلفنی به کار می‌ر ...