کلیدواژه‌ی تفال

معنای استخاره در لغت، خیرخواهی و بهترین خواستن است. در اصطلاح، استخاره به عملی گفته می‌شود که با استفاده از قرآن برای اق ...