کلیدواژه‌ی تعیین

واژگان label

انتصاب یعنی منصوب شدن، برقرار شدن و به کاری اقدام کردن. برابر پارسی انتصاب، گماشتگی و گماشتن است. برای مثال اگر شخصی برا ...