کلیدواژه‌ی تعلیق

ساسپند برگرفته از واژۀ انگلیسی Suspend است و به معنای تعلیق و معلق شدن می‌باشد. در برخی سرویس‌ها زمانی که بنا به دلایل م ...