کلیدواژه‌ی تعلل

در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا پیامرسان‌ها لفت دادن به معنای ترک کردن است و از واژه انگلیسی Left گرفته شده که گذشته‌ی فعل Le ...