کلیدواژه‌ی تعطیلات

سامِرتایم یا Summertime به معنای به وقت تابستان می‌باشد. معمولا سامرتایم به زمان تعطیلات تابستانی اشاره می‌کند.