کلیدواژه‌ی تعریف سامانه

واژگان label

سامانه برابر پارسی واژۀ سیستم است که یک واژۀ انگلیسی می‌باشد. سامانه مجموعه یا گروهی از هر چیز مرتبط یا غیر مرتبط می‌باش ...