کلیدواژه‌ی تصادفی

قرعه‌کشی عملی است برای انتخاب کردن فردی یا چیزی که به صورت تصادفی و شانسی برگزیده شود. قرعه‌کشی روشی است برای اهدای جایز ...