کلیدواژه‌ی تشویق

اِیول در واقع عامیانه شدۀ عبارت "ای ولله" است که در واکنش به شخصی گفته می‌شود و کاربرد تحسین و تشویق دارد. مثال: ایول چه ...

واژگان label

ترغیب یعنی انگیزش، تشویق، تحریک و راغب کردن. کسی را به چیزی ترغیب کردن یعنی وی را تشویق به انجام کاری بکنید و به او انگی ...