کلیدواژه‌ی ترکی

اوزون‌برون نام نوعی ماهی است از گونه‌های ماهیان خاویاری که به خاطر تولید خاویار ارزش اقتصادی بالایی دارد. نام اوزون‌برون ...

یالان در آذری به معنای دروغ است و یالان دنیا به معنای دنیای بی‌ثبات و دنیای دروغین می‌باشد.

واژگان label

آنام واژه‌ای است ترکی به معنای مادرم. آنا در ترکی به معنای مادر است. همچنین آنام معنای مردم، مخلوقات و آفریده‌شدگان هم م ...