کلیدواژه‌ی ترویج دهنده

پرومتور برگرفته از واژه‌ی پروموشن به معنای ترویج‌دادن و تبلیغ‌کردن است و پرومتور به شخصی می‌گویند که یک محصول را (معمولا ...