کلیدواژه‌ی ترسیدن

گُرخیدن اصطلاحی است که در عامیانه به کار می‌رود و به معنای ترسیدن و شوکه شدن می‌باشد. همچنین اصطلاح کُپ کردن هم می‌تواند ...